สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
ข่าวสารการประชุม

รายชื่อสถานศึกษา

ข่าวสารการจัดอบรม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน
และศูนย์ประสานงานวิชาการและกิจกรรมโรงเรียนเอกชน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2549

รายชื่อสถานศึกษาในสหวิทยาเขตโรงเรียนเอกชน
 สหวิทยาเขต วังทองหลาง
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2549
กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

ที่    

รหัสโรงเรียน 

โรงเรียน

ระดับการจัดการศึกษา

แขวง

เขต

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

โทรสาร

อนุบาล

ประถม

ม.ต้น

ม.ปลาย

1

 10100946

 บางกอกวิทยา (มูลนิธิ)

  -

  -

  /

  -

 วังทองหลาง

 วังทองหลาง

 10310

 029352090

 029352090

2

 10100947

 อิสลามสันติชน

  -

  -

  /

  /

 วังทองหลาง

 วังทองหลาง

 10310

 025394693-5

 025394696

3

 10100090

 อนุบาลเด็กสากล

  /

  /

  -

  -

 หัวหมาก

 บางกะปิ

 10240

 023775023-4

 023746683

4

 10100757

 แต่งตั้งวิทยา

  /

  /

  -

  -

 วังทองหลาง

 วังทองหลาง

 10310

 025140776

 025140776

5

 10100750

 ถนอมพิศวิทยา

  /

  /

  -

  -

 วังทองหลาง

 วังทองหลาง

 10310

 025141819, 025394968

 025394969

6

 10100755

 ปฐมพัชร

  /

  /

  -

  -

 วังทองหลาง

 วังทองหลาง

 10310

 029575550-3

 029575553

7

 10100766

 ศิริกุลพิทยา

  /

  /

  -

  -

 วังทองหลาง

 วังทองหลาง

 10310

 023180600

 023195173

8

 10100756

 ศึกษากิจศึกษา

  /

  /

  -

  -

 วังทองหลาง

 วังทองหลาง

 10310

 025387372

 025306156

9

 10100752

 เศรษฐบุตรอุปถัมภ์

  /

  /

  -

  -

 วังทองหลาง

 วังทองหลาง

 10310

 025382506

 015382888

10

 10100759

 แสนสนุกไตรทักษะ

  /

  /

  -

  -

 วังทองหลาง

 วังทองหลาง

 10240

 025593446

 025307791

11

 10100092

 เด็กสากล

  /

  /

  /

  -

 หัวหมาก

 บางกะปิ

 10240

 023751432-3

 023751763

12

 10102987

 เด็กสากลนิมิตใหม่

  /

  /

  /

  -

 หัวหมาก

 บางกะปิ

 10240

 023775023-4

 023746683

13

 10100751

 บางกอกศึกษา

  /

  /

  /

  -

 วังทองหลาง

 วังทองหลาง

 10310

 025142324, 025141336

 029378987

14

 10100754

 กานดา

  /

  /

  /

  -

 วังทองหลาง

 วังทองหลาง

 10310

 025389993-4, 025305156

 025381382

15

 10100087

 เพ็ญสมิทธ์

  /

  /

  /

  /

 หัวหมาก

 บางกะปิ

 10240

 023762168-9

 023762168-9 ต่อ 128

16

 10100753

 อุดมศึกษา

  /

  /

  /

  /

 วังทองหลาง

 วังทองหลาง

 10310

 025382574

 025382956

17

 10100094

 อนุบาลกรสุภา

  /

  -

  -

  -

 หัวหมาก

 บางกะปิ

 10240

 023777089

-

18

 10100102

 อนุบาลใจทิพ

  /

  -

  -

  -

 หัวหมาก

 บางกะปิ

 10240

 023145879, 023198788

-

19

 10100085

 อนุบาลชุติมา

  /

  -

  -

  -

 หัวหมาก

 บางกะปิ

 10240

 023746215-6

 023746215

20

 10100099

 อนุบาลทับแก้ว

  /

  -

  -

  -

 หัวหมาก

 บางกะปิ

 10240

 023793692, 027316189

 027316189

21

 10100101

 อนุบาลบ้านทิพย์

  /

  -

  -

  -

 หัวหมาก

 บางกะปิ

 10240

 023146794

 027186685

22

 10100103

 อนุบาลวิมลทิพย์

  /

  -

  -

  -

 หัวหมาก

 บางกะปิ

 10250

 023145221

 027190296

23

 10100105

 อนุบาลสุดนรี

  /

  -

  -

  -

 หัวหมาก

 บางกะปิ

 10240

 023775815

 027317271

24

 10100748

 สองภาษาลาดพร้าว

  /

  -

  -

  -

 วังทองหลาง

 วังทองหลาง

 10310

 025303030

 025304906

25

 10100764

 อนุบาลจิตต์นัฐดา

  /

  -

  -

  -

 วังทองหลาง

 วังทองหลาง

 10240

 025143102

 025143102

26

 10102980

 อนุบาลช้างเผือก

  /

  -

  -

  -

 วังทองหลาง

 วังทองหลาง

 10310

-

-

27

 10100767

 อนุบาลบ้านครู

  /

  -

  -

  -

 วังทองหลาง

 วังทองหลาง

 10310

 025420859

-

28

 10100765

 อนุบาลรัชนีบูล

  /

  -

  -

  -

 วังทองหลาง

 วังทองหลาง

 10310

 029336829

 029338959

29

 10100761

 อนุบาลราชพงษา

  /

  -

  -

  -

 วังทองหลาง

 วังทองหลาง

 10240

 023770895

 023777940

30

 10100768

 อนุบาลศรีวรางค์

  /

  -

  -

  -

 วังทองหลาง

 วังทองหลาง

 10310

 025303729

 025389087

31

 10100655

 เทพเสนานุสรณ์

  /

  /

  -

  -

 ลาดพร้าว

 ลาดพร้าว

 10310

 025382798

 029324575

   
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1808 ถ.ลาดพร้าว 62 แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.02-514-1819 , 02-539-4969  www.thanormpit.th.edu

Copyright © 2007 Thanormpit Vittaya School

webmaster@thanormpit.th.edu